Referaterne kan læses her

På alle møder i menighedsrådet optages der referat, da de beslutninger, der træffes, skal være tilgængelige for offentligheden.

Herunder kan du altså følge med i, hvilke beslutninger menighedsrådet er kommet frem til, og du kan få større indblik i, hvad der foregår på et menighedsrådsmøde. Husk, at du altid er velkommen til at være til stede ved et møde, hvis du skulle finde det interessant.

På hvert møde er der ét punkt, som ikke er offentligt. Det er punktet, der behandler forholdene for de ansatte. Det er private arbejdsrelaterede spørgsmål, der tages stilling til her, som kun har relevans for de enkelte ansattes forhold. Der kan forekomme kommentarer, ellers suspenderes referatet under dette punkt i forhold til offentligheden.

Nexø Sogn

Referat fra det konstituerende møde, torsdag, d. 22. november 2018

 

Der indkaldes hermed til konstituerende menighedsrådsmøde torsdag, d. 22. november 2018, kl. 19.00 i kirkeskolen.
OBS! – Vi skal være fuldtallige til konstitution…
Husk venligst kalender. Ann-Krestin har kalendere fra Landsforeningen til dem, der plejer at få sådan en.Afbud:
Stedfortræder:

 

Dagsorden til menighedsrådsmødet ser ud som følger:

Punkt nr.

Punktets navn:

Formål:

Baggrund:

Motivation:

Referat af beslutning:

1

Godkendelse af dagsorden i henhold til konstitueringsdelen

 

 

I henhold til gældende lov skal vi årligt afholde konstitution og stemme (hemmeligt og skriftligt) om valg af formand og næstformand. Vi afholder desuden valg (mundtligt) til kontaktperson, kirkeværge og kasserer.

 

 

2

 

Valg af formand

 

 

 

 

For en periode på 1 år…

Jfr. § 8, stk. 1

 

Dina valgt til formand med 7 stemmer og 1 blank

3

 

 

 

 

Valg af næstformand

For en periode på 1 år…

Jfr. § 8, stk. 2

 

 

 

 

 

 

Inge valgt til næstformand med 7 stemmer for og 1 blank

4.

Valg af kirkeværge

For en periode på 1 år…

Jfr. § 10, stk. 1

 

Mogens valgt som kirkeværge

5.

Valg af kasserer

For en periode på 1 år…

 

 

 

Jfr. § 10, stk. 2

 

 

 

Inge valgt som kasserer

6.

Valg af kontaktperson

 

 

 

For en periode på 1 år…

Jfr. § 10, stk. 5

 

Kurt Andersen valgt som kontaktperson

 

 

Det nye råd er konstitueret og fuldt ud funktionsdygtigt herefter.

 

Vi overgår til almindeligt møde.

 

 

7.

Velkomst ved Dina

 

 

 

 

 

 

8.

Indledning ved Hans

 

 

 

 

 

 

9.

Godkendelse af ordinær dagsorden

 

 

 

 

 

10A.

 

 

 

 

10B.

Jens Georg opdaterer på kirkens økonomiske status

 

 

Kollekt i december måned


Forslag om indsamling til diakonale formål

I henhold til forespørgsel på sidste møde, kommer regnskabsføreren forbi for at skabe overblik

 

 

 

 

10B Vi gør forsøget med indsamling til diakonale formål i december i år

11A.

 

 

 


11B.

 

 

11C.

Byggeri på kirkegårdenPræstegården – renovering

Køb af græsklipper

Steffen orienterer:
Er der noget nyt i processen siden sidst?


Mogens orienterer

 

 

 

Simon orienterer

 

Byggeriet forventes færdigt til påske

 

 

 

 

11B: Mogens bestiller håndværkere

 

11C: Der indkøbes græsklipper Walker C 19 og trailer til transport

12.

Orientering ved formanden

 

I skrivende stund intet nyt

 

 

 

13.

Orientering ved sognepræsterne

Julehjælp

 

Etablering af møder onsdag formiddag

 

Evangelisk Alliances bedeuge

 

 

 

 

Vi fortsætter gængs praksis mht. julehjælp

 

 

14.

Status på magasiner

 

 

Opfølgning på sidste møde

Der arbejdes på sagen

 

15. A

 

 

 

 

15. B

 

 

 

 

Afholdte arrangementer

 

Kommende arrangementer

Alle helgen, Ulvetime, landemode,
Seniormøde foråret 2018, juleafslutning for institutioner og skolen, hjerternes fest, julekoncert

25.nov. kl.15 i Nexø Kirke: foredrag om fund af resterne af Noas ark i Tyrkiet v/Henri Nissen

 

 

 

 

 

I forbindelse med lystænding til allehelgen, skal musikken fortsætte til alle er færdige

 

Jesper Stange kommer til seniormødet d.16.feb.

 

 

16.

Evt.

 

Syge i menigheden

 

Datoer for kommende MR-møder: 17.1; 21.2; 27.3;24.4;21.5;18.6; 27.8; 25.9; 24.10; 21.11

 

17.

Lukket punkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra det ordinære menighedsrådsmøde, onsdag, d. 24. oktober 2018

 

 

Der indkaldes hermed til ordinært menighedsrådsmøde onsdag, d. 24. oktober 2018, kl. 19 i kirkeskolen

 


Afbud: Mogens, Kurt, SimonDagsorden ser ud som følger:

Punkt nr.

Punktets navn:

Formål:

Baggrund:

Diskussion og belysning:

Referat af beslutning:

1

Indledning

v. Jens

 

 

 

 

 

 

2

Godkendelse af dagsorden

Evt. tilføjelse af nye punkter

 

 

 

 

 

 

3

Byggeriet på kirkegården

Steffen orienterer om byggeriet på kirkegården

 

 

 

 

Går planmæssigt. Forventet afsluttet i 2018.

 

4

 

 

Blade og magasiner

Orientering ved Inge – hvad siger Jens Georg om vore udgifter til magasiner?

Passer antallet af tryksager til det faktiske forbrug?

Vi modtager mange flere magasiner end vi læser

Vi bibeholder de betalte magasiner, Hans, Jens og AK gennemgår de gratis og kommer med forslag til placering i kirken

5

Meddelelser ved formanden

Mødet med stiftskonsulenten om vedligeholdelse

 

Landemode på Bornholm

Nexø Frikirke har 20 års jubilæum

Bestilling af minihåndbog og kalendere

 

 

 

 

 

Se tidligere tilsendte invitation

Træværket i klokketårnet er råddent især på vestside. Vi modtager en rapport.

 

Dina repræsenterer kirken og sørger for gave

 

 

6A

 

 

 

 

 

6B

 

 

 

Afholdte arrangementer

 

 

 

 

Kommende arrangementer

Ulvetime, Høstgudstjeneste, menighedsmøde, seniormøde, rytmisk gudstjeneste,

 

 

 

Mini-konfirmandafslutning, familiegudstjeneste, julefrokost for menigheden, julekoncert, Alle Helgen med kransenedlæggelse, juleafslutning for institutioner og skolen, julehjælp og tildeling deraf (Poulsker er med)

 

 

 

 

 

 

Julefrokost for menighed bør fremover rykkes til en anden søndag.

Dina sørger for krans til Allehelgen.

 

 

 

7

Nyt fra sognepræsterne

 

 

Økonomisk råderum

 

 

 

 

Bibelen live
Supplement til årets bibelstudier?

 

 

 

 

Liturgisk diskussion om fremtiden.
Ønsker vi at deltage i den offentlige diskussion eller skal vi blot overveje, hvad vi kunne tænke os at gøre lokalt?

 

Henvendelse fra genbrug v/Hans

Orientering vedr. fribeløb i budgettet forbindelse med kordegn og kirkekorsudgifter


Klaus Laursen tilbyder at kigge forbi og fremføre et nyt uddrag af Bibelen.


På baggrund af ministerielt arbejde, er en gruppe kommet frem til tre mulige fremtidige modeller. Se mere herom i Menighedsrådenes blad.

Mangel på arbejdskraft i Promissio´s genbrug

Jens Georg orienterer Inge om tallene for kordegn og kirkekor til næste MR-møde

Jens kontakter Klaus for flere detaljer

 

 

 

 

Nævnes under bekendtgørelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens og Hans indsender høringssvar

 

 

 

 

8

Ældremøder / onsdagstræf

 

 

 

Jens og Ann-Krestin orienterer om de nuværende planer

 

Hvad gør vi med hensyn til personaletimer?

Opfølgning på sidste møde samt diverse møder i underudvalg med henblik på etablering af arbejdsgruppe

 

Der nedsættes en arbejdsgruppe.

Kordegnen arbejdstimer øges fra 25 til 26 timer om ugen pr.1.jan.

9

 

 

Menighedsmøde

Opfølgning på mødet

 

Aftengudstjenester

 

Besøg hos syge kirkegængere

 

 

 

Der planlægges 3 aftengudstjener i hhv. i juni, juli og august

 

Det sættes på som fast punkt på dagsordenen, at vi gør hinanden opmærksomme på hvem der har været fraværende

 

10.

 

 

Diakonal fond

Punktet ligger i dvale, da vi afventer nyt fra provstiet vedr. gængs praksis

 

 

 

11.

Julefrokost

 

Hvor og hvornår afholdes den årlige julefrokost for medarbejderstaben?

 

 

 

Forslag modtages på mødet

Inge undersøger datoer og ledighed

 

12

Hjertestarter abonnement

Hvad ønsker vi at gøre fremadrettet med hensyn til vedligeholdelse af hjertestarteren?

 

I hvilken grad involveres i løbende udgifter?

 

Orientering ved Kurt

 

 

Vi vurderer at det ikke er nødvendigt med et abonnement, vi er selv opmærksomme på vedligehold

13.

Ansøgning vedr. udlån/udlejning af kirkeskolen til undervisning

Kordegnen har modtaget en forespørgsel fra Alena Wils.
Ann-Krestin orienterer…

 

 

Vi ønsker kun at udleje kirkeskolen til kirkelige/diakonale formål

14.

Evt.

 

 

 

Husk mødepligt til næste konstituerende MR-møde. Husk også kalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra det ordinære menighedsrådsmøde torsdag, d. 20. september 2018

 

Der indkaldes hermed til ordinært menighedsrådsmøde torsdag, d. 20. september 2018, kl. 19 i kirkeskolen

 


Afbud: Steffen, Merete, Daniel, Hans

Anita var fraværende under pkt.: 1-6A


Dagsorden ser ud som følger:

Punkt nr.

Punktets navn:

Formål:

Baggrund:

Diskussion og belysning:

Referat af beslutning:

1

Indledning

v. Jens

 

 

 

 

 

 

2

Godkendelse af dagsorden

Evt. tilføjelse af nye punkter

 

 

 

 

 

Godkendt

3

Økonomi

Godkendelse af budget

 

 

Som noget nyt oplyser Jens Georg, at det kun er formanden, der skal underskrive det til formanden fremsendte

 

Nexø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 57744014, Budget 2019, , Endelig budget afleveret d. 19-09-2018 13:36

Budget godkendt

4

 

 

Blade og magasiner

Reduktion af antallet af blade, vi modtager

Kirken modtager løbende en masse blade. Hvilke af disse ønsker vi fortsat at modtage – og i hvilket antal?

 

Inge får en oversigt fra regnskabsfører over udgifter til magasiner og blade

5

Meddelelser ved formanden

Ny kordegnevikar

Gennemgang af budgetsamrådets udfald

Tilmelding til efterårsmødet 4.10. Sidste frist 27.9

 

Tilmelding til efterårsmødet til AK pr. mail

 

6A

 

 

 

 

 

6B

 

 

 

Afholdte arrangementer

 

 

 

 

Kommende arrangementer

Ulvetime, Konfirmandindskrivning, Besøg af Hans Jørn Østerby, koncert med Fredensborg Brassband

 

 

 

Høstgudstjeneste (herunder indsamlingsformål), menighedsmøde, seniormøde, rytmisk gudstjeneste, palmesøndag

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsamlingsformål til høstgudstjeneste bliver Åbne Døre

Palmesøndag fejres ikke som familiegudstjeneste, men som ordinær gudstjeneste

 

7

Nyt fra sognepræsterne

 

 

Finn Kappelgaard har meldt fra til bibelstudier

 

Indkøb af puder til ulvetime/minikonfirmander

 

Lys i kirken – klager modtaget

 

Koncertkoret godt fra start

Hvad gør vi for at lave et alternativ? Selv foreslår han en erstatning.

 

 

Der findes en ny dato til bibelstudie med Finn Kappelgaard

 

 

 

 

8

Ældremøder / onsdagstræf

 

 

 

Jens orienterer om de nuværende planer

Opfølgning på sidste møde

 

Kirken vil gerne stå som værter for onsdagstræf i kirkeskolen 1 onsdag formiddag om måneden med andagt, kaffe og bibelstudie. Der nedsættes en arbejdsgruppe

9

 

 

Menighedsmøde

Forberedelser

 

På dagsorden: Det obligatoriske, aftengudstjenester,

Hvem påtager sig hvilke opgaver?

 

 

10.

 

 

Diakonal fond

Jens er i dialog med provstiet – og han orienterer

Opfølgning på sidste møde

 

Opfølgning på næste møde

11.

Kirkegårdssyn 2018

 

 

A) Referatet af kirkegårdssynet underskrives

 

B) Det opfordres til, at kirkegårdsudvalget tager sig af opgaven med mulig erklæring af bevaringsværdige gravminder

Dette års kirkegårdsvandring tages til følge

 

 

12

Evt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra det ordinære menighedsrådsmøde tirsdag, d. 21. august 2018

 

Der indkaldes hermed til ordinært menighedsrådsmøde tirsdag, d. 21. august 2018, kl. 19 i kirkeskolen

 


Afbud:  Mogens


Dagsorden ser ud som følger:

Punkt nr.

Punktets navn:

Formål:

Baggrund:

Diskussion og belysning:

Referat af beslutning:

1

Indledning

v. Hans

 

 

 

 

 

 

2

Godkendelse af dagsorden

Evt. tilføjelse af nye punkter

 

 

 

 

Der tilføjes punkt 11 og 12

 

3

Økonomi

Inge orienterer om kvartalsrapporten

 

 

Rapporten er udsendt pr. mail

Det ser fornuftigt ud, rapporten tages til efterretning

 

4

 

 

Bygningsprojekt

Opfølgning på kirkegården

Orientering ved Steffen
Der er opnået byggetillaldelse

Vi følger planen også den økonomiske plan. Vi forventer byggeriet færdigt i indeværende år

 

5

Meddelelser ved formanden

a)Tilbud om konsulentrunde

b)Cirkulære om ikke-medlemmers brug af kirkerummet

c)Gave til Alf i forbindelse med hans afsked

 

 

a)Der sendes uddybende oplysninger til stiftet via provstiet om problemer med kirketårnet, og vi har forventning om at komme i betragtning til konsulentrunden

 

b)Afgørelse ang. cirkulære udsættes

 

c)Alf fik overrakt afskedsgave i forbindelse med udflugten

 

 

 

6A

 

 

 

 

 

6B

 

 

 

Afholdte arrangementer

 

 

 

 

Kommende arrangementer

Ulvetime, Sommersang, Koncert med DRs juniorkor,

 

 

 

 

Konfirmandindskrivning, Besøg af Hans Jørn Østerby, Høstgudstjeneste, menighedsmøde, koncert med Fredensborg Brassband 

 

 

 

 

 

7

Nyt fra sognepræsterne

 

 

To kolleger stopper på Bornholm

 

Varmeudfordringer

 

 

Henvendelse vedr. foredrag og filmfremvisning

 

Provsten har sagt, at der skal gøres ved problemet

 

 

 

 

 

 

Vi tager provstens ord til efterretning, men afventer næste sommers vejr

 

 

8

Udendørs legeplads

Som opfølgning på sidste møde vil vi tage stilling til, hvad der skal gøres.

 

Jens orienter om, hvad børne- og ungeudvalget er kommet frem til

 

 

Det er ikke længere urealistisk at investere i legeplads til børn – f.eks. i forbindelse med ulvetimer, børnegudstjenester, m.m.

 

Der arbejdes videre med boldmål og net til haven

9

 

 

Ældremøder med bibelstudie i kirkeskolen

 

Det påtænkes at arrangere det vil at finde sted onsdag formiddag

 

Vi vil gerne starte et onsdagstræf for alle aldre op til februar, der skal nedsættes en arbejdsgruppe i løbet af efteråret

10.

 

 

Diakonal hjælpekasse

Ann-Krestin og Jens orienterer

Administration af kollektpenge

Kasserer og regnskabsfører taler sammen om mulighed for at oprette en diakonal fond

 

11.

kor

Anita orienterer

 

Koret er nede på 3 medlemmer

Der er 12 tilmeldte til det nye koncertkor

 

12.

Lukket punkt

 

 

 

 

13

Evt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra kirkegårdssyn og ordinært menighedsrådsmøde, d. 19. juni 2018

 

Der indkaldes hermed til ordinært menighedsrådsmøde tirsdag, d. 19. juni 2018, kl. 18.00 – på kirkegården

 


Afbud: Dina

Kirkegårdsvandring: % Kurt, Steffen stødte til undervejs


Dagsorden ser ud som følger:

Punkt nr.

Punktets navn:

Formål:

Baggrund:

Diskussion og belysning:

Referat af beslutning:

0

Kirkegårdsvandring

Den årlige status på sognets kirkegårde (vi kigger på begge)

 

Såfremt graverne har kommentarer, tager vi dem til os

Stor ros til graverne for en velholdt kirkegård

 

1

Indledning

v. Jens

 

 

 

 

 

 

2

Godkendelse af dagsorden

Evt. tilføjelse af nye punkter

 

 

 

 

 

Pkt 5 udgår

3

Legetøj og Panna-bane ved kirkeskolen

Som opfølgning på sidste møde vil vi tage stilling til, hvad der skal gøres.

 

 

Merete følger op på legetøj.
Ann-Krestin har fundet et tilbud på en panna-bane.

Merete har indkøbt brugt legetøj

 

Børne-og ungeudvalg kigger på legetøj til kirkeskolens have

4

 

 

Bygningsprojekt

Opfølgning på kirkegården

Orientering ved Steffen

Processen går videre og vi forventer byggetilladelse snarest

Nationalmuseet ønsker at tilse byggestedet, når det øverste muldlag er fjernet, håndværkerne er orienteret

 

5

Meddelelser ved formanden

Opdatering vedrørende regulativ

 

Udgår, behandles senere

 

6A

 

 

 

 

 

6B

 

 

 

Afholdte arrangementer

 

 

 

 

Kommende arrangementer

Ulvetime, Sommersang, kirkebladsuddelermøde

 

 

 

 

Skt. Hans + koncert, Sommerudflugt, Sommersang, 

 

 

 

 

 

7

Nyt fra sognepræsterne

 

 

Finn Kappelgård – bibelstudier

 

Sikring af fortrolige papirer i præstegården

 

Udførelse af tidligere indgåede aftaler i præstegården

 

Finn har sagt ja til at holde bibelstudie 7.nov. og en onsdag i marts (Jens spørger til den 13.marts)

Låsesmeden kontaktes ang. lås til brandboks

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Evt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra det ordinære menighedsrådsmøde tirsdag, d. 22. maj 2018

Der indkaldes hermed til ordinært menighedsrådsmøde tirsdag, d. 22. maj 2018, kl. 19.00 – i Kirkeskolen

 


Afbud:


Dagsorden ser ud som følger:

Punkt nr.

Punktets navn:

Formål:

Baggrund:

Diskussion og belysning:

Referat af beslutning:

1

Indledning

v. Hans

 

 

 

 

 

 

2

Godkendelse af dagsorden

Evt. tilføjelse af nye punkter

 

 

 

 

 

Dagsorden godkendt

3

Budget

Gennemgang af kvartalsrapporten 01/2018

 

Indhentning af tilbud med henblik på udbedring af konstaterede mangler i forbindelse med provstesyn

 

Telefoni og elektronik (computere, m.m.)

 

Løn til afløsere

 

Budget for 2019

Jens Georg orientererMogens orienterer
(opfølgning på sidste møde)

Jens orienterer


Ved evt. besparelse , hvad skal pengene anvendes til
Se vedhæftede filer

Mogens kontakter håndværkere for at få et skøn over udgifter til istandsættelser, som er påkrævet iflg. provstesynsrapporten, tallene sendes til Dina og Jens G

 

Udgifter til telefoni opjusteres i budgettet så det svarer til de virkelige udgifter

 

 Budgettet 2019 blev gennemgået og det bliver endelig godkendt når de sidste tal fremkommer

4

 

 

Bygningsprojekt

Opfølgning på kirkegården

Orientering ved Steffen

Der foreligger stadig ikke nogen byggetilladelse. Håndværkerne er orienteret

 

5

MusikudvalgetBrug af klaveret

Der har været møde i musikudvalget.

Anita orienterer

 

 

 

Koncerter blev evalueret, og man kom frem til at man fremover vil prioritere korkoncerter og musikere til gudstjenesterne

Det overvejes at etablere et ulønnet koncertkor, som måske kan blive fødekæde til kirkekoret.  MR bifalder ideen.

Der har været forespørgsel på udlån af kirkens klaver,  MR siger nej.

 

6A

 

 

 

 

 

6B

 

 

 

Afholdte arrangementer

 

 

 

 

Kommende arrangementer

Ulvetime, Middagskoncert med Eginokören, konfirmationerne

 

 

 

 

Skt. Hans, Sommerudflugt, Sommersang, 

 

 

 

 

 

7

Meddelelser ved formanden

I skrivende stund intet nyt – men det kommer der sikkert J

 

 

 

 

 

 

 

8

Nyt fra sognepræsterne

 

 

Finn Kappelgaard spørges, om han vil tage nogle timer med bibelundervisning til vinter

 

 

 

9.

 

 

 

Efeu og murværk i præstegårdens have

Der vokser efeu ud og ind af murene, der omkranser præstegårdshaven.

Jens orienterer…
En nabo har udtrykt bekymring for, at muren kan bringes til fald, hvis ikke vi gør noget

Graverne fjerner efeu i præstegårdshavens mur

 

 

 

 

 

10.

Kollekt

Uddybelse af formålene

Kirkegængerne ved måske ikke altid hvad de enkelte organisationer, vi samler ind til, arbejder med

Der ønskes kollekt til mindrebemidlede i sognet.

 

Den første søndag i måneden uddybes indsamlingsformål, og der sættes et skilt op med formålet. Mobile Pay nr. sættes på

11

Lukkede punkter og referat af disse

Offentliggørelse af dagsorden og referat

Evaluering af hidtidig praksis

 

 

 

 

 

12

Indkøb (indsamling) af legetøj til Ulvetime

 

Opfølgning på legeredskaber udendørs

Legetøj børnene fra Ulvetime kan lege med når de har spist og forældrene stadig spiser/taler sammen

 

Finde frem til legeredskaber udendørs som både kan benyttes af Ulvetime og minikonfirmander.

Vi har meget lidt indendørs legetøj til børnene til brug i Kirkeskolen.

 

Merete kigger efter legetøj i genbrug

 

 

Ak finder materialer på Panna-bane

 

13.

Regulativ vedr. brug af Nexø kirke

Det nuværende regulativ dækker ikke alle varianter

 

Regulativet opdateret og sendes til godkendelse i provstiet

 

14.

 

 

 

 

Evt.

Gl. salmebøger

 

 

Salmebøger på Nørremøllecenteret udskiftes med den ny udgave, og de gamle foræres til Kirkens Korshær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra menighedsrådsmødet torsdag, d. 19. april 2018

Der indkaldes hermed til ordinært menighedsrådsmøde torsdag, d. 19. april 2018, kl. 19.00 – i Kirkeskolen

 


Afbud: Hans


Dagsorden ser ud som følger:

Punkt nr.

Punktets navn:

Formål:

Baggrund:

Motivation:

Referat af beslutning:

1

Indledning

v. Jens

 

 

 

 

 

 

2

Godkendelse af dagsorden

Evt. tilføjelse af nye punkter

 

 

 

 

 

 

3

Bygningsprojekt

Opfølgning på kirkegården
Orientering ved Steffen

Bilag fra Stiftet

 

 

Bygningsprojekt går som planlagt, dog skal Nationalmuseet måske lave en prøvegravning 

4

 

 

Provstesynet 2018

 

 

 

Der skal indhentes tilbud på samtlige ting der blev nævnt i provstesynet.

Ang. bindingsværk i kirketårn kontaktes konsulent i

 kirkeministeriet

5

Folderen ”Velkommen i Bornholms kirker”

 

 

Ønsker menighedsrådet fortsat at have folderen liggende i våbenhuset?

I givet fald skal der bestilles nye senest fredag via provstiet. Kordegnen kender formodentlig antallet, vi plejer at modtage?

 

Vi har rigeligt

6A

 

 

 

 

 

6B

 

 

 

Afholdte arrangementer

 

 

 

 

Kommende arrangementer

Ulvetime, Påskens arrangementer (koncert, kirkefrokost, påskemiddag, familiegudstjeneste)

 

 

 Konfirmationer, Gud og gourmet, Skt. Hans, Sommerudflugt, Sommersang (sammenfald med MR-møde)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR-mødet flyttes fra 14. til 21. august

7

Meddelelser ved formanden

I skrivende stund intet nyt – men det kommer der sikkert J

 

 

 

 

 

 

 

8

Nyt fra sognepræsterne

 

 

Der er nu monteret nyt vindue og havedør i præstegården,

 

Der er nu fundet ny præst til både Bornholmerkirken og til LM/Kirken på Klippen

 

Overvejelser vedrørende menighedstiltag i fremtiden – nye idéer og fortsættelse af gamle

 

jfr. synsrapporten fra efteråret 2017

 

 

9.

 

 

 

9b

Salmebøger til kirken

 

Salmebøger til NC

 

Nexø Frikirke lån af kopimaskine

 

Ann-Krestin orienterer

 

 

Opfølgning på sidste møde

 

 

 

 

Der indkøbes 12 stk. salmebøger med stor skrift til NC

 

NF Kan låne kopimaskine, pris aftales

 

10.

 

 

 

 

Sikring af gravstensmonumenter

Omlægning af belægning foran nordsiden af kirken, tilbud

Simon orienterer

 

 

 

Gravstenene kirken har ansvaret for skal sikres iflg. tilbud

Omlægning se pkt. 4

11.

 

 

Evt.

Konfirmandvagter 27/4

 

 

 

Vagter: Connie, Mogens

12

Lukket punkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra det ordinære menighedsrådsmøde torsdag, d. 22. marts 2018

 

Der indkaldes hermed til ordinært menighedsrådsmøde torsdag, d. 22. marts 2018, kl. 19.00 – i Kirkeskolen

 


Afbud: Inge, Simon


Dagsorden ser ud som følger:

Punkt nr.

Punktets navn:

Formål:

Baggrund:

Motivation:

Referat af beslutning:

1

Indledning

v. Jens

 

 

 

 

 

 

2

Godkendelse af dagsorden

Evt. tilføjelse af nye punkter

 

 

 

 

 

 

3

Regnskab

Regnskabet fremlægges til godkendelse og underskrift

 

 

 

Regnskab for 2017 er set og godkendt af

Nexø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 57744014, Regnskab 2017, Afleveret d. 19-03-2018 16:31

 

MR er bekendt med at regnskabet er afleveret før godkendelse, dog har MR gennemgået regnskabet d.21.2.2018 og har ikke haft noget at bemærke

 

4

 

 

Kirkegang

Gudstjenestetidspunktet juledag kunne være mere hensigtsmæssigt at placere på et andet tidspunkt end kl. 10.30
Det foreslås at lægge gudstjenesten denne dag kl. 14

Vi erfarer at forholdsvis få kommer i kirke juledag om formiddagen. Kunne det bedre fremmødet?

 

Vi forsøger med gudstjeneste kl.14 1.juledag i år

5

Menighedsmøde

 

 

 

Fastlæggelse af tidsramme for menighedsmødet 2018

Sidste år havde vi dette møde placeret i forbindelse med høstgudstjenesten. Ønsker vi det igen og en tilsvarende kirkefrokost?

 

Menighedsmøde placeres efter høstgudstjeneste d.30.9

6A

 

 

 

 

 

6B

 

 

 

Afholdte arrangementer

 

 

 

 

Kommende arrangementer

 konfirmandlejr

 

 

 

 

 

Påskens arrangementer (koncert, kirkefrokost, påskemiddag, familiegudstjeneste),
konfirmationer

 

 

 

 

Konfirmandvagter:

22.4: Connie, Merete

 

7

Meddelelser ved formanden

I skrivende stund intet nyt – men det kommer der sikkert J

 

 

 

 

 

 

 

8

Nyt fra sognepræsterne

 

 

Orientering vedrørende vaskemaskine i præstegården, Bredgade

 

Orientering om betjeningen af Nørremøllecenteret

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

Gave til kirken

Nexø Kirke har modtaget en gave fra et sognebarn. Det drejer sig om et flot træskærerarbejde fra 1700-tallet.

Hvor ønsker rådet at placere dette værk i fremtiden?

Der medfølger et brev fra sognebarnet, hvor værket skænkes til Nexø Kirke.
Det er blevet lovet på forhånd, at brevet sættes i en ramme og udstilles sammen med værket.

 

Træskærearbejdet hænges over klaver i kirkeskolen

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Salmebøger til kirken

 

 

Ann-Krestin orienterer

 

Skal nadverliturgien tilføjes på indersiderne?
Det kunne vurderes på det årlige menighedsmøde

Opfølgning på sidste møde

 

Nadverliturgi sættes på hvid baggrund i omslaget.

 

De 50 pæneste af de gamle erstatter de der står på Nørremøllecenteret

 

11

Behandling af sag om dispensation til begravelse på kirkegården udenfor kirken

 

 

Punktet foreslåes udsat igen…

 

 

 

12

Persondataforordningen

 

 

Jens orienterer om fremtidig praksis i kirkebladet

 

 

 

 

Vi afventer svar fra kirkeministeriets jurister

13

Henvendelse vedrørende lucia-kjoler

 

 

Alle medlemmer af menighedsrådsmødet har fået tilsendt en mail.
Der tages stilling til, hvorvidt kirkens kjoler kan udlånes.

Hvor er kjolerne i dag?

 

Dina giver svar tilbage

14

Tilbud på omlægning af ca. 20 m2 chaussestensbelægning mv. mod Kirkepladsen,

Der står ofte vand ved indgang til kirken

Simon har indhentet et tilbud på excl. moms kr.    38.000,-

 

 

Udskydes til næste MR møde

15

OK18

Hvilke konsekvenser får en evt. strejke/lockout

 

 

 

16

Provstesyn d.19.april kl. 8.30-12.00

Hvem deltager?

Inventarlister mm.

 

 

Deltagere: Kirkeværge, byggesagkyndig, Dina, Steffen, Jens

Inventarlister opdateres

 

17

Evt.

 

 

 

 

 

 

18

 

 

Lukket punkt

 

 

 

 

 

Referat fra det ordinære menighedsrådsmøde d. 21. februar 2018

 

Der indkaldes hermed til ordinært menighedsrådsmøde onsdag, d. 21. februar 2018, kl. 19.00 – i Kirkeskolen

 


Afbud:  Dina


Dagsorden ser ud som følger:

Punkt nr.

Punktets navn:

Formål:

Baggrund:

Motivation:

Referat af beslutning:

1

Indledning

v. Hans

 

 

 

 

 

 

2

Godkendelse af dagsorden

Evt. tilføjelse af nye punkter

 

 

 

 

 

 

3

Regnskab

Regnskabsføreren, Jens Georg, fremlægger regnskabet for 2017

 

 

 

  

4

 

 

Kirkegårdsbyggeri

Orientering ved Steffen vedrørende resultatet af licitationen

 

 

 

 

Byggeriet er under myndighedsbehandling

Byggeriet er anmeldt til Kbh. Stift

5

Mikrofoner til kirkekoret

 

 

 

Indkøb af mikrofoner til koret for at opnå et bedre og mere dækkende lydbillede. Der er fremsendt materiale med forslag fra organisten.

Se vedhæftede fil – bilag 1

 

MR siger tak for indhentning af priser, men udskyder beslutningen

6A

 

 

 

 

 

6B

 

 

 

Afholdte arrangementer

 

 

 

 

Kommende arrangementer

Fastelavn, Ulvetime, Rytmisk gudstjeneste, seniormøde,

 

 

 

 

Påskens arrangementer (koncert, kirkefrokost, påskemiddag, familiegudstjeneste)

 

 

 

 

 

7

Meddelelser ved formanden

Brug af kirkens dankort

 

 

Tilmelding til MR-foreningens generalforsamling i Rø 

Opfølgning på sidste møde

 

 

Mødet finder sted d. 8. marts kl. 18.

 

 

 

 

 

 

8

Nyt fra sognepræsterne

 

 

I skrivende stund intet nyt – men det kommer der sikkert J

 

 

 

 

 

Vi overvejer at gøre med ud af Hjerternes fest

9.

 

 

 

Drøftelse af mulighed for ændre gudstjenestetids-
punkter eller tilføre nye andagter

Organist, Jesper Mejlvang, har foreslået, at vi til vinter (2018/19) laver forsøg med at holde aftengudstjenester eller aftenandagter.

Se vedhæftede fil – bilag 2

 

Endvidere har præsterne og medarbejderne drøftet, om ikke vi som kirke vil kunne nå nye og flere kirkegængere, hvis vi på de dage, hvor der er to gudstjenester ved samme præst i pastoratet overvejede at flytte tidspunkterne længere væk fra hinanden.

Flere kirke-gængere

 

Der forsøges med 2 aftengudstjenester kl 19.30 i løbet af sommeren, derefter evalueres der på det til efteråret og tager derefter stilling til aftenandagter

 

 

 

10A.

 

 

 

10,b

 

 

 

10c.

Reparation af sakristidør og stien ved den nordlige udgang

Parkeringsplads ved kirken, dårlig belægning

 

Genoprettelse af gravsten i henhold til pålæg

 

 

 

 

Simon orienterer

 

 

 

 


Simon orienterer

Se vedhæftede fil – bilag 3

Se bilag 4

 

10A Sakristidør skal repareres, Mogens kontakter håndværker

Simon indhenter tilbud på omlægning af belægning foran norddøren.

10B Parkeringspladsen er kommunens, Simon gør kommunen opmærksom på problemet

10C Graverne sender brev til de gravstedejere som har en sten der skal sikres.

Graverne indhenter tilbud på sikring af kirkens egne gravsten.

11

VISDA – billedrettigheder

 

 

Jens orienterer

Opfølgning på sidste møde

 

Da er ikke aktuelt med VISDA

12

Salmebøger til kirken

 

 

Ann-Krestin orienterer

Opfølgning på sidste møde

 

Der indkøbes 150 salmebøger, da de nuværende er meget slidte

 

 

13

Ansøgning om dispensation i forhold til begravelse

I henhold til servitut fra begyndelsen af 1900-tallet, må der kun foretages kistebegravelser på Mosevej.
En borger vil gerne bede om dispensation til at blive kistebegravet umiddelbart udenfor kirken, når dagen engang opstår.

Kirkegården omkring kirken anses ikke længere for at være overfyldt, hvilket var den oprindelige årsag til, at man ikke længere ønskede kistebegravelser der.

 

Punktet udsættes til næste møde

14

Evt.

Kirkekor fra Vittsjö tilbyder at komme og synge 3-4 sange til en gudstjeneste i begyndelsen af september

Lys ved kirkeskolen

Flagning i forbindelse med prins Henriks bortgang

 

 

 

 

På HKH bisættelsesdag flagede kirken på halv, og lod klokkerne ringe en halv time før og efter iht udstedte cirkulære.

 

 

Referat fra det ordinære menighedsrådsmøde, torsdag, d. 18. januar 2018

Det er sidenhen blevet bemærket, at der fremgår forkert dato af dette referat.
Mødet blev ikke holdt i november 2018, men derimod i januar 2018... 
Da nedenstående referat fremstår som det eksemplar, der blev underskrevet på mødet, er der ikke rettet i selve referatet.

 

 

Der indkaldes hermed til ordinært menighedsrådsmøde torsdag, d.18. november 2018, kl. 19.00 – i Kirkeskolen


Afbud: Simon, Steffen


Dagsorden ser ud som følger:

Punkt nr.

Punktets navn:

Formål:

Baggrund:

Motivation:

Referat af beslutning:

1

Indledning

 

 

 

 

 

 

 

2

Godkendelse af dagsorden

Evt. tilføjelse af nye punkter

 

 

 

 

 

 

3

Dankort

Kirken har hidtil haft et Dankort i kirkekassen, som har været tilgængeligt, når medarbejderne havde brug for det. Nu er banken imidlertid af den opfattelse, at et Dankort skal være knyttet til én fast person. Hvordan løser vi dette dilemma?

 

 

Formand for MR

har fuldmagt til konto og skal stå på Dankortet

 

4

 

 

Kirkegårdsbyggeri

Orientering ved Steffen vedrørende resultatet af licitationen

 

 

 

 

Processen kører som forventet.

Pt. er der en dialog med Teknik og Miljø, som ønsker supplerende bemærkninger til projektet. Mht. økonomien kører det som budgetteret.

 

 

5

Kirkekoret

 

 

 

Anita orienterer om møde med kor og organist

 

 

Koret synger kun til 10.30 gudstjenester, men med større bemanding og dermed mulighed for flerstemmige korsvar.

Der bevilliges trøjer med tryk til kormedlemmerne

6A

 

 

 

 

 

6B

 

 

 

Afholdte arrangementer

 

 

 

 

Kommende arrangementer

Vågenat, julens arrangementer, grønlandsk gudstjeneste, ulvetime, Evangelisk Alliances bedeuge,

 

 

 

Fastelavn

Seniormøde 10.feb.

Koncert d.28.3.

 

 

Besøgende til vågenatten bedemand Martin og Jesper Mejlvang gjorde det fremragende!

 

Vi overvejer fællesgudstjeneste 2.juledag

 

 

 

 

 

7

Meddelelser ved formanden

Medlemmerne af menighedsrådet er nu registreret i erhvervsstyrelsen som reelle ejere af kirken

 

Sorggruppe

 

 

 

 

Sorggruppe starter op 8.feb.

 

 

 

8

Nyt fra sognepræsterne

 

 

Installation af ny elmåler i præstegården

 

Praktikant i uge 2

 

Kirkebladskonkurrencen

 

 

Der er udtrukket vindere i kirkebladskonkurrencen som offentliggøres i kirkebladet

9.

 

 

 

Præstegårdssyn

Mogens orienterer om, hvilke aftaler der er indgået vedrørende reparationer

 

 

Der er bestilt håndværker til reparationer i præstegården.

 

 

 

 

10

Henvendelse vedr. tilbud om undervisningsbistand

 

I henhold til fremsendt mail af 23/12-2017 tages der stilling til, om vi kan bruge yderligere undervisere i menighedssammenhæng

 

 

Vi takker for ansøgningen men vi har ikke noget konkret behov i øjeblikket.

11

Nye salmebøger til kirken

 

 

Salmebøgerne trænger til udskiftning. Nypris 249,-kr pr. stk

Farver: Blå, Sort, Rød

Hvor meget skal trykkes i omslaget? Nuværende har Kyrie og Gloria samt nadverliturgi, og børnetræfsang

 

 

Der indkøbes 100 røde salmebøger gerne til tilbudspris.

Der trykkes evt. nadverliturgi i omslaget

12

Licens til brug af billeder fra internettet. Pris: 72 øre pr. folkekirkemedlem

 

 

 

Jens og Hans undersøger hvor omfattende ordningen med VISDA er

Evt

 

Kirkebladuddeler + afløser

Billeder af kirken

Lys ved indgangsdør til Kirkeskolen

 

 

 

Mogens kontakter elektriker  ang. lys

 

 

cookie information